ການນໍາໃຊ້ແລະສໍາເນົາຂອງການພິມອຸປະກອນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ມີການເຄື່ອນໄຫວການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນ

ມາຕິດຕໍ່ລາຍລະອຽດສະບັບປັບປຸງສໍາລັບການສາທາລະນະການປົກ(ລວມທັງ,ສໍາລັບການ):ອີເມວ:ໂທລະສັບ

About