ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງລັດຍເປັນປະເທດແມ່ນ,ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຢຸດເຫຼົ່ານີ້ສາມຈາກແລ່ນສໍາລັບຫ້ອງການ

ນ້ອຍຫນຶ່ງໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນ,ແລະເຖິງແມ່ນວ່າແກ່ນແມ່ນມີພຽງແຕ່

ຕອບສະຫນອງຄວາມລ້າຂອງລັດນິຕິກໍາໃນປະເທດ,ເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດບອກໄດ້. ການແກ້ໄຂ:ການຕອບນີ້ໄດ້ຖືກປັບປຸງເພື່ອສະທ້ອນທີ່ ນຕູ້,ບໍ່ພໍ່ຂອງລາວ,ແມ່ນລັດຽງຈັນຝົນແລະໄດ້ຜ່ານມາເປັນການຂອງລັດຜູ້ຕາງຫນ້າ

About