ເຈັດໃນຈໍານວນ(ລ້ານ)ປະຊາຊົນໃນໂລກ

ປະຈຸບັນປະຊາກອນຂອງເມັກຊິໂກແມ່ນໄດ້ຖືກແບ່ງອີງຕາມການຂອງເຂົາເຈົ້າຕົ້ນກໍາເນີດເຂົ້າໄປໃນສາມກຸ່ມ

ຂອງປະຊາກອນແມ່ນ,ເຊັ່ນ:ການຕົກຂອງປະສົມການແຕ່ງງານລະຫວ່າງສີຂາວແລະອິນເດຍ,ຊາວລູກຫລານຂອງເອີຣົບ,ສິບເອັດອິນເດຍ,ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດຈໍານວນລູກຫລານຂອງ

About