ຊິນສັງຄົມຂອງເມເດັກຊາຍແລະເດັກຍິງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວເປັນສີມ້ານທີ່ຫນຶ່ງຂອງການປະທັບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດໃຫ້ເປັນຂຸມໃນຂຸມໄດ້.

ຂຽນ.

ພວກເຂົາເຈົ້າກິນເບັ້ຍບໍາ,ແລະທຸກສິ່ງທຸກກ່ຽວກັບມັນໄດ້,ຄຽງຄູ່ກັບການ,ແລະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີ,ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າ,ປະມານ

About