ສໍາພັນກັບຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ,ວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຫ່ວງ,ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈ

ສັດຊື່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຄິດກັບພວກເຮົາໂດຍພວກເຮົາພໍ່ແມ່,ໂດຍສະເພາະແມ່ນ,ຜູ້ທີ່ເຮົາເຄົາລົບ

ແຕ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງດຽວພັກດີຈາກພວກເຮົາຄູ່ຮ່ວມງານ

About