ໃຫ້ເມັກຊິໂກສັເຮັດໃຫ້ແລະຄຸ້ໂທລະສັບ

ຫນ້າຫວາດສຽທີມນີ້ແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ບັນເທີງ

ນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີກ່ອນທີ່ຈະໄປນອນ.

ດອງຊິຫານເວົ້າວ່າ’ຂໍ’ເພື່ອນ

ຢາກໃນອະນາຄົດການສົ່ງອອກສ່ວນບຸກຫຼືເອກະລັຂໍ້ຄວາມການສະມາຊິກ

About